Chci se zúčastnit

Naši lektoři

ABCČDĎEFGHCHIJKLMNŇOPQRŘSŠTŤUVWXYZŽ

Mgr. Bc. David Burian

Od roku 2001 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, je autorem a spoluautorem řady odborných článků na téma ochrany osobních údajů podle nového nařízení.

Mgr. Jiří Císek

Specializuje se na právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií. Působí v Cisek, advokátní kancelář s.r.o. a také jako externí lektor na Masarykově univerzitě.

JUDr. Petr Coufalík, Ph.D.

V současné době je asistentem soudce Okresního soudu ve Zlíně. Odborně se zaměřuje na civilní právo procesní a soukromé právo (zejm. oblast věcných práv). Autor a spoluautor několika odborných publikací.

JUDr. Jiří Ctibor, LL.M., Ph.D.

Advokát. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Je společníkem advokátní kanceláře Z/CH/Legal. Má rozsáhlé zkušenosti s právním poradenstvím v oblasti výstavby, správy a nájmu nákupních center a retailových parků.

Mgr. Pavel Čech

Je jedním z autorů odborné právní publikace „Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces.“

Mgr. Ondřej Čech, LL.M.

Působí jako seniorní advokát v advokátní kanceláři Zeiler Floyd Zadkovich ve Vídni.

JUDr. Jiří Čermák

Specializuje se na právo informačních technologií, především na počítačové a softwarové právo, internetové právo a outsourcing informačních technologií.

Dr. Josef Černohlávek

Advokát a rozhodce, dlouhodobě se zaměřuje na právní aspekty stavebnictví. Je hlavním autorem knihy Právní spory ve stavebnictví.

JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M.

Vyučuje občanské právo a civilní proces na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a v praxi působí jako Of Counsel v rakouské advokátní kanceláři Maggi Kathollnig RechtsanwaltsGmbH.

Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D.

Od ledna 2020 je předsedou Vrchního soudu v Praze.

Mgr. Zuzana Dubská

Právník společnosti Pricewaterhouse Coopers Česká republika, s.r.o. , kde se specializuje na poradenství v oblasti ochrany osobních údajů.

Mgr. Hana Erbsová

Jako advokátka poskytuje právní pomoc a zastoupení klientům v daňových řízeních a v navazujících soudních sporech.

Mgr. Tereza Formanová

Věnuje se právu duševního vlastnictví, zejména právu ochranných známek a softwarovému právu. Je autorkou kapitol o autorskoprávní ochraně software a softwarových licencích v publikaci "Softwarové smlouvy. Jejich specifika a kontraktační proces."

Mgr. Michaela Garajová

V rámci své právní praxe u SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. se zaměřuje zejména na softwarové právo a právo duševního vlastnictví.

Ing. Bc. Jan Hájek, MBA, DiS.

Aktuálně působí na pozici vedoucího daňového oddělení ve skupině Bosch pro Českou a Slovenskou republiku. Daňovému právu se věnuje od roku 2009.

JUDr. Jan Hejda, Ph.D., LL.M.

Korporátní právo, korporační správa a povinnosti členů orgánů jsou většinovou náplní jeho advokátní praxe.

Mgr. Markéta Hlavinová

Od roku 2016 působí na právním odboru na Finančním analytickém úřadě, v současné době jako jeho ředitelka, zodpovědná mimo jiné právě za oblast legislativy.

JUDr. Ing. Pavel Horák, Ph.D.

Je předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu.

Mgr. Jiří Hradský

Ve své praxi se věnuje ochraně osobních údajů, esportovému a hernímu právu, obchodním sdělením či on-line platformám.

Mgr. Petr Hrdlička

Působí na Krajském úřadu v Olomouci na Odboru dopravy a silničního hospodářství. Je přísedícím soudce na Krajském soudu v Ostravě.

Mgr. Klára Hrdličková, LL.M.

Zaměřuje se zejména na právo duševního vlastnictví, compliance (včetně whistleblowingu) a právo informačních technologií. Právo vystudovala na Karlově univerzitě v Praze a v UK.

JUDr. Ing. Magda Janotová, LL.M.

Je zkušenou právničkou v Advokátní kanceláři Petráš Rezek a lektorkou s mnohaletou praxí zejména v oblasti pracovního a korporátního práva a závazkových vztahů.

JUDr. Denisa Jindřichová, Ph.D.

Aktuálně se věnuje aktivní aplikaci práva finančního trhu na Sekci licenčních a sankčních řízení ČNB.

JUDr. Lucie Kalašová, LL.M.

Advokátka spolupracující s advokátní kanceláří bpv Braun Partners. Prestižní mezinárodní ratingové publikace Chambers Europe a European Legal 500 doporučují Lucii Kalašovou jako odbornici na pracovní právo a/nebo ochranu osobních údajů.

JUDr. David Karabec, MPA

Ve své odborné advokátní praxi se věnuje zejména problematice průmyslových a autorských práv, licencí, ochraně know-how a obchodního tajemství.

Mgr. Ing. Tomáš Kirner

Zaměřuje se na oblast práva kapitálového trhu včetně úpravy cenných papírů a finančních derivátů, regulaci bankovnictví, pojišťovnictví a investic a na právo hospodářské soutěže.

JUDr. Linda Kolaříková

Specializuje se především na korporátní právo, firemní compliance a regulatoriku. Ve své praxi a publikační i školící činnosti se věnuje mimo jiné právním aspektům umělé inteligence.

Mgr. František Korbel Ph.D.

Advokát a partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS, byl vedoucím autorského kolektivu, který připravoval původní návrh nového stavebního zákona.

JUDr. Barbora Košinárová, Ph.D.

Je autorkou řady odborných publikací z různých oblastí a komentáře k zákonu o pozemních komunikacích (C. H. Beck, 2021).

JUDr. PhDr. Vratislav Košťál, Ph.D.

Právník, člen rozkladové komise Energetického regulačního úřadu (ERÚ) pro ochranu spotřebitele a bývalý člen a předseda Rady ERÚ. Má rozsáhlé zkušenosti v oblastech energetického a správního práva a je autorem řady odborných publikací, naposledy knihy Veřejnoprávní regulace podnikání v energetice.

Mgr. Patrik Koželuha

Partner advokátní kanceláře Bříza & Trubač. Ve své právní praxi se zaměřuje zejména na právo obchodních společností, závazkové právo, cizinecké právo, daňové právo procesní, trestní právo daňové.

Mgr. Michal Králík, Ph.D.

Předseda senátu Nejvyššího soudu specializovaného na problematiku věcných práv.

JUDr. Lukáš Králík, Ph.D.

Právník ve státní správě a vysokoškolský pedagog. Zaměřuje se především na legislativu a publikaci práva.

JUDr. Jan Lasák, Ph.D., LL.M.

Je advokátem spolupracujícím s AK Kocián Šolc Balaštík. V praxi se zaměřuje především na právo obchodních společností, koncernové a závazkové právo a fúze a akvizice, bankovnictví.

JUDr. Kristián Léko

Samostatný advokát, který se ve své praxi zaměřuje především na smlouvy a spory, a to jak v oblasti občanského a obchodního práva, tak práva daňového.

Mgr. Jakub Löbl

Advokát, zaměřuje se na problematiku práva ve výstavbě, od fáze přípravných a povolovacích procesů až po realizace staveb. Dále se věnuje oblasti práva duševního vlastnictví se zaměřením na architektonická díla.

Mgr. Jana Machačková

Na Ministerstvu pro místní rozvoj se již více jak 20 let věnuje legislativní činnosti v oblasti stavebního práva. V současné době působí jako vedoucí právního oddělení a je zástupkyní ředitelky odboru stavebního řádu.

JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M.

Docent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, advokát a Of Counsel v advokátní kanceláři Havel & Partners.

JUDr. Marek Novotný

Advokát zabývající se bytovým právem a bytovými družstvy a autor řady publikací k problémům bytového práva a bytových družstev.

Mgr. Nikola Ourodová

Advokátka specializující se zejména na poradenství v oblasti ochrany osobních údajů a ochrany soukromí v online prostředí.

Mgr. Martin Pelikán, Ph.D.

Zabývá se především komplexní právní úpravou závazkového práva a práva veřejných zakázek, a to včetně jejich vzájemných souvislostí.

JUDr. Petr Podrazil, Ph.D.

Odborný garant oboru pracovního práva na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

JUDr. Radim Polčák, Ph.D.

Je vedoucím Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se právem informačních a komunikačních technologií, právem duševního vlastnictví a energetickým právem.

JUDr. František Púry, Ph.D.

Od roku 1993 je soudcem Nejvyššího soudu České republiky se sídlem v Brně.

Mgr. Ing. Jiří Rahm

Je advokátem Allen & Overy. Věnuje se insolvenčnímu právu a je spoluautorem komentáře k insolvenčnímu zákonu.

Mgr. Lukáš Rothanzl

Ve své advokátní praxi se zaměřuje zejména na poskytování právních služeb ve veřejnému sektoru.

JUDr. Tomáš Rydval

Právník v daňové kanceláři TOMÁŠ GOLÁŇ. Zaměřuje se na spornou agendu v oblasti daně z přidané hodnoty, daní z příjmů a výzkumu a vývoji v oblasti daní.

Mgr. Jana Sedláková

Zakladatelka advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL, dlouhodobě se věnuje právu informačních technologií.

JUDr. Pavla Schődelbauerová

Je vedoucí právního oddělení v odboru politiky bydlení od roku 2000 na Mini­sterstvu pro místní rozvoj.

Mgr. Jan Slanina

V současné době působí jako poradce v oblasti spotřebitelských úvěrů a osobních údajů.

Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., LL.M.

Je vedoucím restrukturalizační a insolvenční praxe v Allen & Overy, připravoval část insolvenční legislativy reagující na pandemii COVID-19.

Mgr. Jan Surý

Působí v advokátní kanceláři MT Legal. Je spoluautorem komentáře k zákonu o zadávání veřejných zakázek a autorem monografie věnující se změnám závazků ze smluv na veřejné zakázky.

Mgr. Zuzana Sůvová

Je advokátkou a zakládající partnerkou advokátní kanceláře LexPro advokátní kancelář. Ve své praxi se specializuje na problematiku zdravotnického práva v celé jeho šíři.

JUDr. Jaroslav Svejkovský

Advokát od roku 1988, od roku 2003 je společníkem SVEJKOVSKÝ & KABELKOVÁ – advokáti, s. r. o. Je vedoucím autorského kolektivu mnoha komentářů vydaných v Nakladatelství C. H. Beck.

JUDr. Filip Svoboda

Zaměřuje se zejména na smluvní standardizaci, tvorbu smysluplných vzorových dokumentů, kvalitativní hodnocení nabídek a inovativní projekty.

JUDr. Karel Svoboda, Ph.D.

Od roku 2017 je soudcem Nejvyššího soudu. Napsal řadu monografií a článků věnovaných civilnímu právu hmotnému i procesnímu.

Mgr. Bc. Veronika Šemberová

Advokátka zaměřující se na právo duševního vlastnictví a e-commerce v oblasti B2B i B2C. Zajímá se také o oblast práva módního průmyslu, mediálního práva a práva sociálních sítí.

Mgr. Zuzana Šimková

Působí v T-Mobile Czech Republic na pozici compliance senior specialist, kde zajišťuje compliance agendu T-Mobile Czech Republic.

Mgr. David Šupej

V rámci trvalé spolupráce s advokátní kanceláří SEDLAKOVA LEGAL s.r.o. působí v týmu softwarového práva a práva duševního vlastnictví.

doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D.

Působí jako docent na katedře soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Advokát v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS.

JUDr. Roman Tomek

Je trvale spolupracující advokát advokátní kanceláře SEDLAKOVA LEGAL, specializuje se zejména na právo ochrany osobních údajů.

JUDr. Miroslav Uřičař

Advokát, specializuje se na ochranu soukromí a osobních údajů, compliance, sporná řízení soudní a rozhodčí, správní právo a regulační problematiku síťových odvětví.

JUDr. Bc. Pavel Vetešník, Ph.D.

Věnuje se problematice správního řízení a správního trestání, a to nejenom z teoretického, ale zejména i z praktického hlediska jako oprávněná úřední osoba správního úřadu.

JUDr. Mgr. Barbora Vlachová, Ph.D., LL.M.

Je autorkou publikace Rozhodování správních orgánů ve spotřebitelských sporech.

JUDr. Petr Vojtek

Je soudcem Nejvyššího soudu ČR od roku 1998, nyní působí v senátu specializovaném na náhradu škody a nemajetkové újmy.

JUDr. Ondřej Vondráček, Ph.D., LL.M.

Legislativní právník Generálního ředitelství Spravedlnost & Spotřebitel Evropské komise.

JUDr. Mgr. Pavla Voříšková, Ph.D.

Advokátka specializující se na autorské právo v architektuře, a to i v mezinárodním kontextu.

Ing. Veronika Vrábel Porteš

Zapsaná mediátorka a IP mediátorka. Mediaci se věnuje od roku 2014. Řeší obchodní spory a spory vyplývající z duševního vlastnictví.

Mgr. Bc. Petr Vybíral, LL.M.

Zaměřuje se na oblast práva obchodních společností, bankovního práva a práva cenných papírů a kapitálového trhu.

JUDr. Lukáš Vymazal, Ph.D.

Věnuje se zástavnímu právu. Je autorem komentáře k úpravě zástavního práva v občanském zákoníku.

JUDr. Ondřej Závodský

Dlouhodobě se věnuje protikorupční problematice a dalším aspektům ve ztransparentňování fungování státu.

JUDr. Adam Zítek, Ph.D.

Je členem Komise pro bytové právo Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Působí jako advokát a vyučuje v Ústavu práva a právní vědy o.p.s.

Ať už žádnou z našich akcí nezmeškáte!

Zaregistrujte se k odběru našich newsletterů a žádná akce už Vám neuteče.
Nezapomeňte si přečíst, jak Akademie C. H. Beck nakládá s Vašimi osobními údaji.

Naši spokojení klienti a partneři

© Nakladatelství C. H. Beck, 2021
Právnická a ekonomická literatura, semináře, webináře a konference.

×

Napište nám